Affiliate Programma
Algemene Voorwaarden

(1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deelnemers aan het Techgrounds Partners Affiliate Programma (het “Programma”).
(2) In deze Algemene Voorwaarden, “Bedrijf”, “wij”, “ons”, en “onze” verwijzen naar Techgrounds, merk dat eigendom is van en geëxploiteerd wordt Techgrounds, een bedrijf geregistreerd in Nederland onder KvK nummer 75792095.
(3) In deze Algemene Voorwaarden, “Affiliate”, “jij” en “jouw” verwijzen naar de individuele persoon of organisatie die zich aanmeldt om deel te nemen aan het Programma en die deze Algemene Voorwaarden accepteert bij toetreding tot hetzelfde.
(4) Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, ga je ermee akkoord eraan gebonden te zijn en treed je in een bindende overeenkomst met ons (de “Overeenkomst”).

1. Definities en Uitleg

 • 1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenissen:
  • “Werkdag” betekent elke dag anders dan zaterdag of zondag die geen erkende feestdag of bankvakantie is;
  • “Begindatum” betekent de datum van jouw acceptatie;
  • “Commissietarief” betekent het percentage commissie dat wordt betaald over de netto verkoopopbrengst zoals uiteengezet in Subclausule 11.2;
  • “Third Party Cookies” betekent dat er geen Third-party Cookies worden geplaatst door ons; in plaats daarvan worden ze geplaatst door derden die diensten aan ons en/of aan jou verlenen. Third-party Cookies kunnen worden gebruikt door advertentieservices om op maat gemaakte advertenties aan jou te tonen op onze site, of door derden die ons analytische diensten verlenen (deze Cookies werken op dezelfde manier als de hierboven beschreven analytische Cookies).
  • “Huidige Termijn” betekent de Termijn waarin de Partijen zich op enig moment kunnen bevinden;
  • “Directe Doorverwijzing” betekent de verkoop van een Pathways pakket aan een klant die via jouw website naar onze website is geleid, waarbij die klant rechtstreeks van jouw site naar de onze kan worden gevolgd zonder verdere tussenpersonen;
  • “Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle rechten die voortvloeien uit auteursrechtelijke werken, handelsmerken, octrooien of ontwerpen, en dient te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Auteurswet, de Merkenwet en de Octrooiwet, zoals deze in Nederland gelden.
  • “Geregistreerd E-mailadres” betekent het e-mailadres van de Affiliate zoals verstrekt in onze registratiegegevens;
  • “Registratiegegevens” betekent de informatie die de Affiliate heeft verstrekt bij het aanmelden voor deelname aan het Affiliate programma;
  • “Servicepakket” betekent een specifieke set diensten die beschikbaar zijn via ons via onze website zoals gedefinieerd in Clausule 7; en
  • “Termijn” betekent de looptijd van de Overeenkomst, zoals gedefinieerd in Clausule 17 van deze Algemene Voorwaarden, waarin je zult deelnemen aan het Programma onder de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in de Overeenkomst.

2. Inschrijving in het Programma

 • 2.1 Door je aan te melden voor het Programma stem je ermee in dat je op het moment van inschrijving nauwkeurige en volledige inschrijvingsgegevens verstrekt en dat je ons informeert over eventuele veranderingen in jouw inschrijvingsgegevens.
 • 2.2 Na jouw acceptatie van deze Algemene Voorwaarden en afhankelijk van onze goedkeuring en met inachtneming van subclausule 2.4 hieronder, wordt de overeenkomst geacht van kracht te zijn. Je ontvangt geen fysieke kopie van de Partnerovereenkomst.
 • 2.3 Naar eigen goeddunken kunnen wij ervoor kiezen om een aanvraag om welke reden dan ook af te wijzen. Mogelijke redenen voor het afwijzen van een aanvraag kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot, inhoud op jouw website die:
  • 2.3.1 op enige manier onwettig, schadelijk, bedreigend, obsceen, lasterlijk, discriminerend, beledigend of op een andere manier aanstootgevend is;
  • 2.3.2 geweld, terrorisme of enige andere illegale activiteit ondersteunt of promoot;
  • 2.3.3 seksueel expliciet materiaal bevat; of
  • 2.3.4 inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij of dit bevordert of aanmoedigt.

3. Bedrijf / Affiliate Relatie

 • 3.1 Niets in deze Algemene Voorwaarden zal worden beschouwd als het vormen van een partnerschap tussen de Partijen, noch zal het, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, een Partij aanmerken of beschouwen als de vertegenwoordiger van een andere Partij voor welk doel dan ook.
 • 3.2 Onder voorbehoud van de uitdrukkelijke bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, heb je geen recht of bevoegdheid om namens ons te handelen. Je mag geen contracten aangaan, verklaringen afleggen, garanties geven, aansprakelijkheden of verplichtingen aangaan, of ons op enige andere wijze binden, hetzij expliciet of impliciet.

4. Website Links

 • 4.1 Op jouw Affiliate Dashboard vind je het benodigde materiaal om een hyperlink naar onze website te maken.
 • 4.2 De URL zoals weergegeven in jouw Affiliate Dashboard moet exact worden gekopieerd. Elke wijziging van deze URL is niet toegestaan. Indien je deze voorwaarde niet naleeft, kan dit ertoe leiden dat verkopen van Servicepakketten die via jouw website zijn gegenereerd niet aan jou worden toegeschreven.
 • 4.3 Het is onder geen enkele omstandigheid toegestaan om grafische bestanden die door ons zijn verstrekt te wijzigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • 4.4 Grafische bestanden die wij beschikbaar stellen voor gebruik als links mogen naar eigen inzicht op jouw website worden weergegeven, mits je vooraf onze toestemming hebt verkregen. Deze toestemming zal niet onredelijk worden onthouden. We behouden ons echter het recht voor om te verzoeken om wijziging of verwijdering van een link op jouw website.
 • 4.5 Jij bent verantwoordelijk voor het onderhouden en up-to-date houden van alle links naar onze website op jouw website.

5. Site Onderhoud en Inhoud

 • 5.1 Elke partij is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn eigen website. Partijen hebben geen verplichtingen jegens elkaar met betrekking tot website-inhoud, tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst.
 • 5.2 Partijen mogen geen inhoud hosten die:
  • onwettig, schadelijk, bedreigend, obsceen, lasterlijk, discriminerend, beledigend of aanstootgevend is;
  • geweld, terrorisme of andere criminele activiteiten promoot;
  • seksueel expliciet is;
  • inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • 5.3 Als een partij een schriftelijke melding ontvangt over inhoud die in strijd is met sub-clausule 5.2, dient deze inhoud binnen 5 bedrijfsdagen verwijderd te worden.

6. Weergave van Bedrijfsinformatie en Affiliate Verantwoordelijkheden

 • 6.1 Als affiliate ben je verantwoordelijk voor het actueel houden van prijzen en informatie over onze Servicepakketten.
 • 6.2 Techgrounds behoudt het recht om prijzen te wijzigen.
 • 6.3 Als affiliate:
  • Zorg je voor correcte accountinformatie en houd je deze up-to-date.
  • Mag je slechts één affiliate-account hebben.
  • Verwijs je alleen klanten door die betrouwbaar zijn.
  • Ontvang je geen commissie voor eigen verwijzingen of voor bedrijven waarin je belangen hebt.
  • Neem je geen acties die schadelijk kunnen zijn voor Techgrounds.
  • Gebruik je geen onethische marketingpraktijken of promoot je Techgrounds op ongepaste websites.
  • Respecteer je alle auteursrechten en gebruik je geen inhoud van Techgrounds zonder toestemming.
  • Overtreed je geen wetten.
 • 6.4 Ongeschikte advertentiemethoden:
  • Gebruik geen spam, illegale methoden of misleidende content om Techgrounds te promoten.
  • Bied geen kortingen of incentives zonder onze goedkeuring.
  • Breng het imago van Techgrounds niet negatief in beeld.
  • Gebruik geen technieken die je affiliate-trackingcookie manipuleren.
  • Je website(s) mogen geen aanstootgevende of illegale inhoud bevatten.
  • Gebruik het Techgrounds-handelsmerk of andere merken niet op een misleidende manier.
 • 6.5 Techgrounds behoudt het recht om te bepalen of je promotiemethoden geschikt zijn. Overtredingen kunnen leiden tot sancties, waaronder beëindiging van je account en annulering van commissies.

7. Servicepakketten

Wij bieden diensten aan via onze website in de vorm van cursussen. Beschrijvingen van deze pakketten zijn beschikbaar op techgrounds.nl/pathways. In jouw Affiliate Dashboard kun je alle producten bekijken waarvoor je een commissievoorwa kunt ontvangen.

8. Vereisten voor Klantenverwijzing

 • 8.1 Voorwaarden met betrekking tot de verwijzing van klanten naar ons via links op jouw website zijn te vinden op onze website op learn.techgrounds.nl/affiliate-program-voorwaarden.
 • 8.2 Wij behouden het recht om dergelijke voorwaarden op elk moment te wijzigen en zullen jou schriftelijk op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen.

9. Bestellingen

 • 9.1 Wij zetten ons in om met de grootst mogelijke zorg alle bestellingen van Servicepakketten, geplaatst door klanten die zijn doorverwezen door affiliates, te verwerken en te vervullen.
 • 9.2 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen af te wijzen die niet voldoen aan de klantverwijzingscriteria zoals omschreven in Artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.
 • 9.3 Wij nemen de volledige verantwoordelijkheid op ons om te waarborgen dat alle bestellingen correct worden afgerond. Wij staan in voor de orderinvoer, betalingsverwerking, annuleringen en alle daaropvolgende klantenservice. Na het doorverwijzen van de klant heb jij geen verdere betrokkenheid bij de transactie.

10. Rapportage van Affiliate-verkopen

 • 10.1 Wij zullen de volgende elementen van alle verkopen bijhouden:
  • 10.1.1 herkomst;
  • 10.1.2 geselecteerd Servicepakket; en
  • 10.1.3 gegenereerde omzet.
 • 10.2 Volledige rapporten van alle verkopen gegenereerd via de links op jouw website zullen beschikbaar zijn in jouw Affiliate Dashboard. Wij behouden het recht om de vorm en inhoud van dergelijke rapporten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

11. Commissie en Doorverwijzingskosten

 • 11.1 Je ontvangt commissie tegen de tarieven zoals uiteengezet in Sub-artikel 11.2 over de nettowinst van verkopen gegenereerd via jouw website.
 • 11.2 De commissie wordt berekend op de volgende basis:
  • 11.2.1 Onverminderd Sub-artikel 11.2.3 zal alle verkoop die het gevolg is van Directe Doorverwijzingen een commissie aantrekken van 8%.
  • 11.2.2 In het geval dat een klant als gevolg van een Directe Doorverwijzing een Servicepakket verlengt na de initiële verkoop waarvoor je commissie hebt verdiend, zal een dergelijke verlenging een commissie aantrekken van 8%.
  • 11.2.3 Cookies en IP-logs zullen klanten identificeren die eerder via jouw website zijn doorverwezen. In het geval dat dergelijke klanten worden geïdentificeerd, zullen verkopen die niet binnen Sub-artikel 11.2.2 vallen (tenzij rechtstreeks doorverwezen vanaf de website van een andere affiliate) een commissie aantrekken van 8%.
 • 11.3 Sub-artikel 11.2.3 is alleen van toepassing tot het verlopen of verwijderen van onze cookies door de klant of voor een periode van 365 dagen zoals ingesteld in het systeem, na de meest recente Directe Doorverwijzing voor een bepaalde klant, afhankelijk van welke van de twee eerder plaatsvindt.
 • 11.4 In het geval dat een klant niet kan worden getraceerd, wordt er geen commissie betaald.
 • 11.5 Commissies worden berekend zodra we volledige betaling hebben ontvangen van de klant. Pas nadat de betaling volledig is ontvangen, worden de verkopen geregistreerd in jouw Affiliate Dashboard, maar ze worden getoond als in behandeling gedurende x dagen zoals ingesteld in het systeem, nadat de bestelling is voltooid.
 • 11.6 Als je een betaalde Servicepakket deelnemer hebt binnengehaald en deze deelnemer is langer dan 7 dagen aangemeld, mag je een factuur sturen voor je commissie. 
 • 11.7 In geval van terugbetalingen om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot fraude en waar dergelijke terugbetalingen niet te wijten zijn aan enige fout van ons, kan er contact met je worden opgenomen om de terugbetaling van eventuele gerelateerde commissie te regelen.
 • 11.8 Alle commissie die aan jou wordt betaald, wordt berekend op basis van de omzet verminderd met eventuele verschuldigde belasting; echter, je bent zelf verantwoordelijk voor het afdragen van eventuele belastingen die van toepassing zijn.

12. Handelsmerken

 • 12.1 Bij jouw toetreding tot het programma verlenen wij je een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije licentie om onze logo’s en handelsmerken (onze “Handelsmerken”) te gebruiken.
 • 12.2 Je mag onze Handelsmerken alleen gebruiken voor zover dit nodig is om links tot stand te brengen en jouw verplichtingen als affiliate onder deze Algemene Voorwaarden uit te voeren.
 • 12.3 Als je onze Handelsmerken voor enig ander doel buiten deze Algemene Voorwaarden wilt gebruiken, moet je dit niet doen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, waarbij deze toestemming redelijkerwijs niet zal worden ingetrokken.
 • 12.4 Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, ga je hierbij akkoord dat:
  • 12.4.1 onze Handelsmerken eigendom zullen blijven van Techgrounds, tenzij en totdat we die merken aan een derde partij toewijzen;
  • 12.4.2 niets in deze Algemene Voorwaarden zal worden beschouwd als het verlenen van eigendomsrechten op onze Handelsmerken aan jou; en
  • 12.4.3 je de geldigheid van onze handelsmerken niet zult betwisten.

13. Intellectueel Eigendom

 • 13.1 Tenzij anders uitdrukkelijk aangegeven, zijn wij de enige en exclusieve eigenaren van alle intellectuele eigendomsrechten (“IE-rechten”) op onze website, waaronder, maar niet beperkt tot: alle code, tekst, geluid, video, grafische elementen, foto’s en andere afbeeldingen die deel uitmaken van de site. Wij zijn ook de enige en exclusieve eigenaren van alle IE-rechten die kunnen voortvloeien uit eventuele ondersteunende documentatie, waaronder, maar niet beperkt tot, plattegronden, kaarten, ontwerpschetsen en ander voorbereidend materiaal.
 • 13.2 Wij zijn de enige en exclusieve eigenaren van alle IE-rechten die kunnen voortvloeien uit toekomstige updates, toevoegingen en wijzigingen aan onze website, zoals dergelijk materiaal inclusief eventuele ondersteunende documentatie.

14. Garanties en Vrijwaring van de Affiliate

 • 14.1 Door deze voorwaarden te accepteren garandeer je:
  • 14.1.1 Dat jouw website:
   • a) geen ongepaste of illegale inhoud heeft of zal hebben;
   • b) geen geweld, terrorisme of criminaliteit promoot;
   • c) niet seksueel expliciet is;
   • d) geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten.
  • 14.1.2 Dat jouw website altijd functioneel en toegankelijk blijft, behalve tijdens onderhoud.
  • 14.1.3 Dat alle nodige vergunningen en goedkeuringen zijn verkregen en geldig blijven.
  • 14.1.4 Dat jouw verplichtingen wettelijk bindend zijn.
  • 14.1.5 Dat je ons niet zult betrekken bij spampraktijken.
 • 14.2 Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren van:
  • 14.2.1 Elk verlies door schending van jouw garanties m.b.t. jouw website.
  • 14.2.2 Claims dat jouw website inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.
  • 14.2.3 Fouten of nalatigheid bij het uitvoeren van jouw verplichtingen.

15. Disclaimers

 • 15.1 We bieden geen garanties m.b.t. de kwaliteit, geschiktheid, veiligheid of nauwkeurigheid van onze website, het Programma en de Servicepakketten.
 • 15.2 We garanderen geen resultaten van het gebruik van onze website of inschrijving in het Programma.
 • 15.3 We garanderen niet dat onze website altijd functioneel en toegankelijk zal zijn.

16. Aansprakelijkheid

 • 16.1 We zijn niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zelfs als we van het risico op verlies op de hoogte zijn.

17. Termijn en Beëindiging

 • 17.1 Elke partij kan de overeenkomst beëindigen onder bepaalde voorwaarden, zoals een schending van de voorwaarden of financiële problemen.
 • 17.2 Bij beëindiging moeten bepaalde acties worden ondernomen, zoals het verwijderen van links en het beëindigen van licenties.
 • 17.3 Bij beëindiging volgens een specifieke sub-clausule wordt elke verschuldigde commissie verbeurd.

18. Vertrouwelijkheid

 • 18.1 Partijen moeten vertrouwelijke informatie geheim houden en mogen deze niet openbaar maken of gebruiken.
 • 18.2 Er zijn uitzonderingen wanneer de informatie al openbaar is.
 • 18.3 Alle vertrouwelijke informatie is eigendom van de leverende partij en moet bij beëindiging worden geretourneerd.

19. Overmacht

Geen van de partijen is aansprakelijk voor niet-nakoming vanwege redenen buiten hun controle, zoals natuurrampen, stroomstoringen, oorlogen, enz.

20. Scheiding

Als een deel van de Algemene Voorwaarden ongeldig wordt bevonden, blijft de rest van de voorwaarden geldig.

21. Kennisgeving

Alle kennisgevingen moeten schriftelijk en per e-mail worden gedaan.

22. Algemeen

 • 22.1 Geen Afstand: De Partijen komen overeen dat het nalaten van een van de Partijen om de uitvoering van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen niet zal worden beschouwd als een afstand van hun recht om die bepaling of enige andere bepaling op een later moment af te dwingen. Een dergelijk nalaten zal niet worden beschouwd als een afstand van enige voorgaande of daaropvolgende schending en zal geen voortdurende afstand vormen.
 • 22.2 Niet-exclusiviteit: De relatie tussen de Partijen is en blijft niet-exclusief. Beide partijen behouden het recht om vergelijkbare relaties aan te gaan met andere partijen.
 • 22.3 Niet-overdraagbaarheid: Je mag geen enkel recht of enkele verplichting onder deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, en deze toestemming zal niet onredelijk worden geweigerd.
 • 22.4 Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst zullen worden beheerst door de wetten van Nederland.
 • 22.5 Elk geschil tussen de Partijen met betrekking tot de Overeenkomst valt onder de jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.