De onderwijsprincipes van Techgrounds

26 mei 2022

 Bij Stichting Techgrounds hebben we onze opleidingen georganiseerd rond negen onderwijsprincipes. De eerste vier principes gaan over de inrichting van onze leerfilosofie, waarmee we de leeropbrengsten van onze deelnemers optimaliseren. De andere vijf principes gaan over de inrichting van de leeromgeving, waarin de deelnemer zich thuis voelt en zichzelf leert herkennen.

Vooraf willen we benadrukken dat de opleidingen van Techgrounds Academy voor alle deelnemers kosteloos zijn. We vragen werkgevers een placement fee waarmee we de kosten kunnen dekken. Daarnaast heben we geen eisen qua ervaring, vooropleiding en diploma’s en zorgen we ervoor dat werkgevers vooral kijken naar de capaciteiten, motivatie en opgedane vaardigheden. Door samenwerking met het UWV en gemeentes kunnen de deelnemers met behoud van uitkering de opleiding volgen.

De onderwijsprincipes van Techgrounds zijn:

1. Leren te leren

2. Van en met elkaar leren

3. Curriculum gebaseerd op praktijkopdrachten

4. Combineren tech-, soft- & project skills.

5. Teruggeven aan de community

6. Sociaal contract

7. Faciliteren in randvoorwaarden

8. Dichtbij een (t)huis hebben

9. Buiten (netwerk) binnenbrengen

Principe 1. Leren te leren.

Een carrière is lang en de benodigde kennis en vaardigheden verouderen snel. Het leren te leren is daarom belangrijker dan het leren van specifieke onderdelen. Natuurlijk zorgen we ervoor dat onze deelnemers de benodigde (basis) tech- en soft-skills onder de knie krijgen, maar dé cruciale vaardigheid die we deelnemers aanleren, is om zelfstandig te leren én hun kennis constant actief up to date te houden.

Een anekdote om dit te illustreren: De allereerste opdracht, op dag 1 van de AWS klas (waar we in drie maanden deelnemers opleiden tot Junior Cloud Jr. DevOps Engineer) was als volgt: ‘Maak een mood board van de IT fundamentals onderdelen: applications, storage, networking en computing. Doe dat in groepen van 3 en presenteer deze daarna in het Engels. Jullie hebben 2,5 uur de tijd voor deze opdracht.’

De eerste minuten waren de deelnemers nog wat onwennig, maar al snel waren ze teams aan het vormen, taken aan het verdelen, geconcentreerd aan het zoeken, hun presentaties aan het maken en aan het oefenen. In het Engels!

Leren-te-leren gaat over het vermogen om informatie te vinden en tot kennis & vaardigheden te maken, een leerstructuur voor jezelf te creëren, jezelf en anderen de kennis uit te leggen, jezelf te toetsen. Daarin trainen wij onze deelnemers, bijvoorbeeld door ze te laten oefenen met het filteren van relevante en minder relevante informatie en ook hoe om te gaan met self-learning platforms zoals Udemy, Udacity of Youtube. Leren te leren is een vaardigheid die hen de rest van hun carrière een voorsprong blijft geven.

Principe 2. Van en met elkaar leren.

Het tweede principe is nauw verbonden met de eerste, namelijk Peer. Je snapt iets beter en onthoudt het langer als je het zelf aan iemand kunt uitleggen. Daarnaast hebben peers meer effect met hun uitleg bij hun peers dan een docent. Doordat ze de stof zelf recent hebben geleerd (en dus altijd actueel is) en kort geleden hun ‘aha’-moment hadden, snappen ze beter wat hun peers niet begrijpen en hoe ze het uit moeten leggen.

Van en met elkaar leren brengt samenhang in de groep. Het elkaar helpen leidt tot het opbouwen van diepere relaties. Het biedt een veilige leeromgeving. Onze opleidingen begonnen klassikaal op locatie, maar zijn tegenwoordig zijn online. In het begin wegens corona, maar we ontdekten daardoor een aantal grote voordelen van online lessen voor de deelnemers. Mensen vanuit het hele land kunnen aan onze opleidingen deelnemen zonder lange reistijden. Dat is beter voor het milieu én voor onze deelnemers, die meer tijd hebben om te leren én relaxen. Onze opleidingen zijn namelijk best intenstief. Daarnaast bleek het voor deelnemers met kinderen handig, omdat zij tussendoor de kinderen naar school kunnen brengen of op kunnen halen. Om het op afstand van en met elkaar leren te stimuleren, geven we veel groepsopdrachten in wisselende groepen, die via Google Meet samen gemaakt kunnen worden. Door een live streamverbinding is het makkelijk vragen te stellen en uitleg te geven en te krijgen. Hierdoor leer je al je medestudenten goed kennen en leer je op diverse manieren van en met elkaar.

Voor deelnemers die het prettiger vinden om echt fysiek samen te zijn, is onze locatie in Amsterdam Zuidoost overigens altijd beschikbaar. Op die locaties zijn ook de sessies met gastsprekers en de uitreikingen van de certificaten. Zo’n prestatie verdient immers een feest!


De Coding Class in Amsterdam Nieuw-West

Principe 3. Curriculum gebaseerd op praktijkopdrachten.

Leren voor en in het ‘echie’. Dat is waar het derde principe over gaat. Met praktijkopdrachten passen deelnemers hun opgedane skills direct toe in de praktijk. De praktijkopdrachten zijn ook iedere keer anders. Onze onderwijsstaf is continue met werkgevers in gesprek over het curriculum, zodat we de deelnemers opleiden voor relevante en actuele banen en technologieën. Jaarlijks wordt ongeveer 40% van het curriculum vernieuwd.

Een van de voorbeelden om te illustreren hoe dit in zijn werk gaat was de soft-skills workshop ‘netwerken en het bouwen van een netwerk.’ Voorafgaand aan de workshop hadden ze al de podcast van Tim Ferris over dit onderwerp moeten luisteren: ‘How to build a world-class network in record time’ (link). De opdracht die ze meekregen luidde: ‘je bent bij een netwerk-event, schuif aan bij een sta-tafel met 3 onbekenden en ga met hen in gesprek’.

Hilariteit verzekerd! Hoe introduceer je jezelf eigenlijk? Welke vragen stel je? Hoe kom je in contact? Wat maakt je interessant genoeg om een gesprekspartner te worden? Hoe vraag je iemand om zijn contactgegevens?

Hoe te leren

Iedere deelnemer moest eraan geloven en leren door:

te doen
te falen
anderen te zien oefenen
te ervaren
af te leren
aan te leren.

Een week later nam de klas deel aan een AWS-event (Amazon Web Services Startup Day Amsterdam) waar ze hun ‘networking skills’ toepasten en op eigen kracht bouwden aan hun eerste professionele relaties. De resultaten waren boven verwachting. Deelnemers kregen de bevestiging dat hun eigen voorbereiding en de steun van elkaar tot successen konden leiden en, niet onbelangrijk, tot leuke en goede gesprekken met professionals uit binnen- en buitenland. Op de vraag of ze ook gecheckt hadden of die professionals nieuwe mensen zochten moesten ze toegeven dat ze dat waren vergeten te vragen.

In de coding class werken de deelnemers vanaf de derde maand aan echte opdrachten. Dit zijn opdrachten die door werkgevers (partners van Techgrounds) worden aangeboden aan Techgrounds en die de onderwijs-staf omzet naar leeropdrachten en integreert in het curriculum. Zo wordt er al vanaf dag één van de opdracht in Scrum en Agile gewerkt. Ook leren ze hoe ze hun code moeten integreren met die van anderen in het eindproduct (een website of applicatie).

Principe 4. Tech, soft & project skills.

Aan de basis van het succes van onze studenten als werknemer of ondernemer staat een combinatie van drie skillsets: 1/ de tech-skills (de zgn. ‘hard’-skills ofwel IT vaardigheden), 2/ de soft skills (zoals bijvoorbeeld presenteren, werken in teams, professionaliteit, solliciteren) en 3/ de project skills (denk aan vaardigheden als werken in Scrum, experimenten opzetten volgens lean startup en business Engels).

Wij zijn ervan overtuigd dat de waarde van je coding skills in JavaScript of Python wordt bepaald door de samenwerking met je team bij het oplossen van problemen. Hoe goed je analytische vaardigheden ook zijn, als je niet weet hoe je moet deelnemen aan een conference call, zal meedraaien in een professionele omgeving moeilijk worden.

De drie skillsets tech-, soft- en projectskills zijn weliswaar uitgewerkt in verschillende modules, maar staan niet op zichzelf. We willen deelnemers een kennisbasis laten opbouwen die ook relevant en toepasbaar is in een professionele tech omgeving. We stellen daarom telkens weer de vraag met welke technische problemen onze deelnemers in hun nieuwe baan geconfronteerd worden, welke praktische tools zij moeten gebruiken en met welke werkprocessen zij te maken krijgen.

De leerervaringen die wij onze deelnemers willen laten opdoen bevatten dan ook elementen uit alle drie deze skillsets. Coding skills worden versterkt wanneer studenten in Scrum-teams websites ontwikkelen voor interne en externe opdrachtgevers. Het leren werken met planning en communicatie tools, zoals Jira, Chime, Slack gebeurt ook in de voorbereiding op informatieavonden waar onze studenten presentaties geven aan toekomstige deelnemers en werkgevers.

Tot zover de 4 principes van de leerfilosofie.

Nu verder met de 5 principes van de leeromgeving.

Principe 5. Teruggeven aan de community.

Naast inzet op persoonlijke leerdoelen vragen wij ook van onze deelnemers om zich in praktische zin in te zetten voor onze (hun!) Techgrounds community. Deze verwachting sluit aan bij onze opvattingen over leren. Leren met en van elkaar en dat je leven lang, vraagt om een brede betrokkenheid. Onze deelnemers leren dat zij een positieve impact kunnen maken op hun omgeving. Door bijvoorbeeld een positief rolmodel te zijn voor hun broers, zussen, nichten en neven, maar ook in een bredere sociale omgeving kunnen zij op een positieve manier hun invloed laten gelden.

Iedere deelnemer van de opleidingen dient 4 uur per maand ‘terug te geven’ aan de community. Deelnemers die in de incubator van Techgrounds meedraaien moeten 4 uur per week teruggeven. Ook voor hen is deelname gratis en zij krijgen toegang tot coaching, netwerk, mentoring, workshops en ook vanzelfsprekend tot de Techgrounds talent-pool van IT’ers die maar al te graag hun vaardigheden inzetten om voor de startups een website of applicatie te ontwikkelen.

FOTOGRAAF_ LOEK BUTER

Deelnemers krijgen de ruimte om te experimenteren met verschillende rollen. Studenten draaien mee in Techgrounds activiteiten zoals tech-events, try-outs, en hackatons, maar nemen ook de rol van trainer of coach op zich in de laatste fase van de opleiding. Hierdoor ervaren deelnemers wat voor effect ze kunnen hebben op hun omgeving en versterkt het experimenteren met verschillende rollen ook het zelfvertrouwen van deelnemers.

Principe 6. Sociaal contract.

Onze overeenkomst met de deelnemers komt erop neer dat zij in ruil voor een kosteloze opleiding en begeleiding naar een baan in tech zich volledig inzetten voor het opleidingsprogramma.

Dit betekent dat je op tijd bent (niet later dan 9:00 en niet eerder weg dan 17:00), 5 dagen in de week (net als bij een reguliere baan) aanwezig bent, dat je je medestudenten ondersteunt (je gaat pas naar huis wanneer de vragen van je peers beantwoord zijn), dat je open staat voor andere opvattingen (hoe meer verschillende aanpakken en probleemoplossingsstrategieën hoe beter) en dat je meewerkt om de opleiding en Techgrounds te laten groeien door (“jezelf”) terug te geven waar je goed in bent geworden (bijvoorbeeld door het coachen van nieuwe studenten of verzorgen van try-outs).

Deze voorwaarden stellen wij vanuit de gedachte dat Techgrounds ook van onze deelnemers is. Het is dan ook een vanzelfsprekendheid dat Techgrounds alumni (“onze TechGrounders”) een belangrijke rol hebben in de coaching van nieuwe studenten en sommigen opgeleid worden tot docent van onze opleidingen.

Politiek en religie blijft buiten de deur van Techgrounds. Gesprekken gaan over business modellen, de laatste technologieën en natuurlijk ook ontspannen onderwerpen. Maar het is niet een plek waar we elkaar de maat nemen op bijvoorbeeld religieus of politiek gebied. Daarvoor tekenen de deelnemers als ze starten bij Techgrounds.

Principe 7. Faciliteren in randvoorwaarden.

Techgrounds heeft als motto: ‘Haal al het tech talent uit jezelf’. Aan alles merk je dat deelnemers zeer gemotiveerd zijn dit te doen, alleen lopen veel deelnemers tegen praktische problemen aan die hen ervan weerhouden hun tech talenten te ontwikkelen.

Het gaat hierbij om (financiële) randvoorwaarden zoals te kunnen reizen van en naar de leslocatie, dagopvang te organiseren voor kinderen of representatief gekleed te kunnen gaan naar events of sollicitatiegesprekken. Techgrounds haalt deze obstakels weg door, in samenwerking met gemeenten, de opleiding met behoud van uitkering aan te bieden. Maar wij gaan verder dan dat. Soms heeft een deelnemer een plotselinge belastingaanslag of financiële tegenslag waardoor we een voorschot voor onze rekening nemen. Daarnaast hebben wij een ‘potje’ waar deelnemers aanspraak op kunnen doen, zodat ze hun koffie kunnen betalen tijdens een netwerk-gesprek. Ook worden er laptops geregeld en in sommige gevallen een klein beetje extra leefgeld.

Wij doen er alles aan om de deelnemers zich volledig te kunnen laten concentreren op de opleiding i.p.v. zich zorgen te maken over zijn/haar (financiële) thuissituatie.

Principe 8. Dichtbij een (t)huis hebben

Techgrounds wil haar deelnemers een leeromgeving bieden waarin zij zich thuis voelen. Waar je gezien wordt en beoordeeld wordt op wat je goed kunt. We hanteren dan ook ruime openingstijden van de leslocatie. In principe zijn we 24/7 open als de deelnemers dat verlangen. Ook verzorgen alle medewerkers onderdelen van het lesprogramma of werken zij direct samen met studenten in de organisatie. Van loopbaan- tot marketingactiviteiten. Deze vormen van samenwerken versterken de betrokkenheid van studenten en het gevoel onderdeel te zijn van de Techgrounds familie.

Een mooi voorbeeld hiervan was tijdens de Kerstvakantie. Velen van ons waren thuis met familie en vrienden, maar veel van onze deelnemers waren bij Techgrounds aan het leren. Niet alleen omdat er direct na de kerstperiode een belangrijk examen voor de deur stond, maar ook omdat men de gezelligheid en intimiteit van Techgrounds ook tijdens de kerstperiode wilde voelen.


Graduation van de eerste groep AWS Cloud Jr. DevOps studenten.

Principe 9. Buiten (netwerk) binnenbrengen

Onze partners, mentoren en tech relaties houden ons curriculum niet alleen up-to-date met de nieuwste technologieën en vaardigheden, maar ondersteunen onze studenten ook door middel van workshops. Als adviseurs in onze online community bieden zij mogelijkheden aan studenten om hun professionele netwerk uit te breiden.

Onderdeel van onze opleidingen vormt deelname aan wekelijkse IT events, partnerbezoeken of workshops, verzorgd door externe IT professionals. Met deze activiteiten komen werkveld en studenten met elkaar in contact en worden loopbaankansen gecreëerd.

Epiloog: de mismatch

De afgelopen 1,5 jaar hebben wij tientallen experimenten gedaan om te begrijpen waarom deze ondervertegenwoordigde groep (lees: mensen uit kwetsbare wijken) nauwelijks actief is in tech & IT. Dat leidde tot de inzichten die we in het artikel ‘we hebben iedereen nodig in tech’ (link) uitvoerig hebben beschreven. De kern van de mismatch zijn vier obstakels die onze deelnemers ervaren in hun leven & (school)loopbaan: (gebrek aan) distributie, zelfvertrouwen, randvoorwaarden en discipline.

De komende jaren zullen we hard werken om de onderwijsprincipes fijn te slijpen en zo te zorgen dat we voor alle denk- en werkniveaus opleidingen hebben voor instapbanen in IT. Wij nodigen iedereen uit om mee te denken hoe dat te doen en zich aan te sluiten bij Techgrounds. Dat kan op verschillende manieren: als coach, mentor, het verzorgen van een workshop, of een werkplek bieden voor afgestudeerde deelnemers. Je bent van harte welkom.

Key takeaways

  • Kosteloze Opleidingen: De opleidingen van Techgrounds Academy zijn kosteloos voor alle deelnemers, gefinancierd door werkgevers via een placement fee. Er zijn geen eisen qua ervaring, vooropleiding of diploma’s​​.
  • Praktijkgericht Curriculum: Het curriculum van Techgrounds is gericht op de praktijk, met opdrachten die deelnemers direct toepassen in echte werksituaties. Ongeveer 40% van het curriculum wordt jaarlijks vernieuwd om relevant te blijven​​.
  • Combinatie van Vaardigheden: De opleidingen combineren technische vaardigheden (tech skills) met soft skills en projectmanagementvaardigheden (project skills), cruciaal voor een succesvolle carrière in IT​​.
  • Community Engagement: Van deelnemers wordt verwacht dat ze teruggeven aan de Techgrounds community, zowel tijdens als na hun opleiding. Dit omvat het deelnemen aan en organiseren van community activiteiten zoals tech-events en hackathons​​.
  • Randvoorwaarden Faciliteren: Techgrounds ondersteunt deelnemers bij het overwinnen van praktische belemmeringen, zoals reiskosten, kinderopvang, en soms zelfs financiële tegenslagen, om hun volledige focus op de opleiding te kunnen richten​

Meer
Artikelen